Жылдық есеп / 2018

Шоғырландырылған
қаржылық есептілік

Пайда немесе шығын және өзге жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп

В миллионах казахстанских тенге

Еск.

2018 ж.

2017 ж. (қайта есептелді)
Табыс 9 436,632 277,046
Өткізудің өзіндік құны 10 (313,817) (209,934)
Жалы пайда   122,815 67,112
Өткізу бойынша шығыстар 11 (10,530) (4,316)
Жалпы және әкімшілік шығыстар 12 (34,805) (30,194)
Қаржылық емес активтердің құнсыздануынан пайда болған шығындарды қалпына келтіру 13 15,128 526
Қаржылық емес активтердің құнсыздануының шығындары 13 (5,848) (24,210)
Қаржылық емес активтердің құнсыздануының таза шығындары 13 (3,770) (3,728)
Еншілес кәсіпорынның шығуынан алынған пайда 46 (511) -
Бағамдық айырма бойынша таза пайда / (шығын) 15 7,250 (805)
Бизнесті сатып алудан алынған таза пайда 45 313,517 -
Өзге кірістер 14 1,242 114,907
Өзге шығыстар 15 (5,849) (6,278)
Қаржылық кірістер 17 3,949 5,815
Қаржылық шығыстар 17 (12,672) (8,933)
Қауымдастырылған кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес 25 22,786 22,007
Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес 26 (4,743) 22,107
Салық салынғанға дейінгі пайда   407,959 154,010
Табыс салығы бойынша шығыстар 18 (28,797) (17,287)
Жалғасатын қызметтен алынатын пайда   379,162 136,723
Тоқтатылған қызметтен алынатын пайда 46 1,104 2,431
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ПАЙДА   380,266 139,154
Өзге жиынтық (шығын) / кіріс      
Кейіннен пайдаға немесе шығынға жіктелуі мүмкін баптар :      
Шетелдік функционалдық валюталы кәсіпорындар бойынша бағамдық айырма   (21,118) 383
Пайда немесе шығын құрамына қайта жіктелмейтін баптар:      
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын, үлестік бағалы қағаздарға инвестициялардан шығыстарды шегергендегі кірістер   14,509 -
Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақы бойынша міндеттемелерді қайта бағалау   23 113
Кәсіпорындардың өзге жиынтық шығындағы үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын үлес   5 (189)
Жыл ішіндегі өзге жиынтық (шығын)/кіріс   (6,581) 307
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ КІРІСТІҢ ЖИЫНЫ   373,685 139,461
Келесілерге жатқызылатын жылдық пайда:      
· Компанияның меншік иелеріне   372,176 138,527
· бақыламайтын үлеске   8,090 627
Жыл ішіндегі пайда   380,266 139,154
Келесілерге жатқызылатын жылдық жиынтық кірістің жиыны:      
· Компанияның меншік иелеріне   365,664 138,837
· бақыламайтын үлеске   8,021 624
Жыл ішіндегі жиынтық кірістің жиыны   373,685 139,461
Қарапайым акцияға шаққандағы меншік иелеріне жатқызылатын жалғасатын қызметтен алынған пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда (акцияға теңгемен) 19 1,431 525
Қарапайым акцияға шаққандағы меншік иелеріне жатқызылатын жылдық пайда негізінде есептелген негізгі және сұйылған пайда (акцияға теңгемен) 19 1,435 534

Қаржылық ахуал туралы шоғырландырылған есеп

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Еск. 2018 2017
АКТИВТЕР      
Ұзақмерзімді активтер      
Материалдық емес активтер 20 69,314 8,009
Негізгі құралдар 21 171,352 122,175
Өндіріске дайындау шығындары 22 118,302 43,530
Жер қойнауын пайдалану құқығы 23 363,373 2,004
Барлау және бағалау активтері 24 23,609 5,608
Қауымдастырылған кәсіпорындарға инвестициялар 25 88,866 101,746
Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар 26 40,442 74,818
Өзге инвестициялар 27 619 1,726
Дебиторлық берешек 28 13 140
Кейінге қалдырылған салық активтері 18 7,552 6,836
Мерзімдік депозиттер 31 13 -
Туынды қаржылық актив 9 1,369 -
Байланысты тараптарға берілген қарыздар 32 13,245 20,302
Өзге ұзақмерзімді активтер 29 20,847 24,125
    918,916 411,019
Қысқамерзімді активтер      
Дебиторлық берешек 28 94,477 58,085
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем   4,366 5,493
Өтеуге ҚҚС   29,799 24,182
Қорлар 30 170,261 169,675
Мерзімдік депозиттер 31 205 8,472
Байланысты тараптарға берілген қарыздар 32 10,373 -
Ақша қаражаты және олардың эквиваленттері 33 128,819 239,936
Өзге қысқамерзімді активтер 29 18,322 18,396
    456,622 524,239
Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде жіктелген активтері 47 5,578 2,774
    462,200 527,013
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ   1,381,116 938,032
КАПИТАЛ      
Акционерлік капитал 34 37,051 37,051
Қосымша төленген капитал   4,420 4,785
Резервтер   21 (2,229)
Үлестірілмеген пайда   789,563 586,998
Компанияның меншік иелеріне жатқызылатын капитал   831,055 626,605
Бақыланбайтын иелену үлесі   131,955 14,571
КАПИТАЛ ЖИЫНЫ   963,01 641,176
МІНДЕТТЕМЕЛЕР      
Ұзақмерзімді міндеттемелер      
Несиелер мен қарыздар 35 16,270 38,910
Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер   350 294
Кредиторлық берешек 37 777 582
Резервтер 36 32,885 22,688
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 18 77,670 4,443
Қызметкерлерге сыйақылар   954 1,247
Өзге ұзақмерзімді міндеттемелер 38 5,825 7,711
    134,731 75,875
Қысқамерзімді міндеттемелер      
Несиелер мен қарыздар 35 183,420 82,374
Қаржылық жалға беру бойынша міндеттемелер   129 125
Резервтер 36 187 189
Кредиторлық берешек 37 51,534 112,642
Өзге салық пен міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер   10,711 4,168
Қызметкерлерге сыйақылар   147 173
Табыс салығы бойынша міндеттемелер   977 5,618
Өзге қысқамерзімді міндеттемелер 38 30,319 14,349
    277,424 219,638
Шығатын топтардың сатуға арналған ретінде жіктелген міндеттемелері 47 5,951 1,343
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ   418,106 296,856
КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНЫ   1,381,116 938,032

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп

Миллион Қазақстан теңгесімен берілген Еск. 2018 2017
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ      
Сатып алушылардан ақша қаражатының келіп түсуі   556,151 435,199
Бюджеттен ҚҚС қайтару   23,403 18,849
Алынған сыйақы   2,003 3,025
Жеткізушілерге төлемдер   (442,030) (373,006)
Қызметкерлерге төлемдер   (45,856) (43,213)
Операциялардан түсетін ақша қаражаты   93,671 40,854
Төленген табыс салығы   (28,642) (13,069)
Төленген сыйақы   (6,702) (4,430)
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ   58,327 23,355
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ      
Негізгі құралдарды сатып алу   (23,578) (14,913)
Негізгі құралдарды есептен шығарудан алынған табыстар   76 749
Негізгі құрал үшін берілген аванстар   (881) (5,461)
Материалдық емес активтерді сатып алу   (2,606) (628)
Кен орнын игеру активтерін сатып алу   (23,917) (12,011)
Барлау және бағалау активтерін сатып алу   (8,215) (2,775)
«Пут» опционын іске асыру 14 - 173,719
Шыққан еншілес кәсіпорындың ақшалай қаражаты   (1,218) -
Еншілес кәсіпорындарға салынған инвестицияларды өткізуден түсімдер 46 17,942 2
Мерзімді салымдар және шектеулі ақшалай қаражаттарды орналастыру   (8,525) (12,095)
Мерзімді салымдар және шектеулі ақшалай қаражаттарды өтеу   8,666 55,216
Байланысты тараптардың қарыздарын өтеу   - 8
Бақыланатын кәсіпорындардан олардың құрамында сатып алған ақша қаражатын шегергендегі үлесті сатып алу   (2,852) (91)
Қауымдастырылған компанияларға және бірлескен кәсіпорындарға салынған инвестицияларды сатып алу   (8,415) (2,687)
Қауымдастырылған компаниялардан, бірлескен кәсіпорындардан және өзге инвестициялардан алынған дивидендтер   12,773 36,486
Өзгелері   471 56
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ   (40,279) 215,575
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ      
Несиелер мен қарыздардан түскен табыстар 35 100,547 52,793
Облигацияларды орналастыру 35 70,000 -
Несиелер мен қарыздарды өтеу 35 (147,734) (61,410)
Бақылаушы акционерге төленген дивидендтер 34 (161,661) (65,849)
Бақыламайтын үлеске төленген дивидендтер   (273) (19)
Өзгелері   (151) (396)
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ АҒЫНДАРЫ   (139,272) (74,881)
Ақша қаражатының және оның баламаларының таза (азаюы) / ұлғаюы   (121,245) 164,049
Жыл басындағы ақша қаражаты және олардың баламалары   239,936 75,052
Ақша қаражаты және олардың баламаларына валюта бағамдарының өзгеруінің ықпалы   10,128 835
Ақша қаражаты және олардың баламаларының құнсыздануынан резервтегі өзгерістер   (21) -
ЖЫЛ СОҢЫНДАҒЫ АҚША ҚАРАЖАТЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЭКВИВАЛЕНТТЕРІ 33 128,819 239,936

Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп

Миллион
Қазақстан
теңгесімен
берілген
Компанияның меншік иелеріне тиесілі    
Акцио- нерлік капитал Резерв- тер Үлесті- рілмеген табыс Қосымша төленген капитал Жиыны Бақылан- байтын иелену үлесі Капитал жиыны
1 қаңтар 2017 ж. 36,785 18,061 495,732 4,785 555,363 12,467 567,830
Жыл ішіндегі пайда - - 138,527 - 138,527 627 139,154
Шетелдік қызмет аударымынан алынған бағамдық айырма - 386 - - 386 (3) 383
Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақы бойынша міндеттемелерді қайта бағалау - - 113 - 113 - 113
Кәсіпорындардың өзге жиынтық кірісіндегі үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын үлес - - (189) - (189) - (189)
Жыл ішіндегі жиынтық кіріс - 386 138,451 - 138,837 624 139,461
Жарияланған дивидендтер - - (65,849) - (65,849) (205) (66,054)
Акционерлік капиталға салым 266 - - - 266 - 266
Бақыланбайтын иелік үлесіндегі өзгерістер - - (2,012) - (2,012) 1,685 (327)
Резервтер арасындағы аударымдар - (20,676) 20,676 - - - -
31 желтоқсан 2017 ж. 37,051 (2,229) 586,998 4,785 626,605 14,571 641,176
ХҚЕС 9 қабылдау әсері (5-ескертпе) - 2,701 (1,889) - 812 (21) 791
2018 ж. 1 қаңтарға қайта есептелген қалдық 37,051 472 585,109 4,785 627,417 14,550 641,967
Жыл ішіндегі пайда - - 372,176 - 372,176 8,090 380,266
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын, үлестік бағалы қағаздарға инвестициялардан таза пайда (45-ескертпе) - 14,509 - - 14,509 - 14,509
Шетелдік қызмет аударымынан алынған бағамдық айырма - (451) (20,676) - (21,127) 9 (21,118)
Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін төленетін сыйақы бойынша міндеттемелерді қайта бағалау - - 15 - 15 8 23
Кәсіпорындардың өзге жиынтық шығындағы үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын үлес - - 91 - 91 (86) 5
Жыл ішіндегі жиынтық кіріс жиыны - 14,058 351,606 - 365,664 8,021 373,685
Жарияланған дивидендтер
(34-ескертпе)
- - (161,661) - (161,661) (635) (162,296)
Акционерлік капиталға салым - - - (365) (365) - (365)
FVOCI бойынша бағаланатын, есептен шығару кезінде инвестицияны қайта бағалауға арналған резервті бөлінбеген пайдаға аудару - (14,509) 14,509 - - - -
Бизнес сатып алу (45 -ескертпе) - - - - - 110,019 110,019
31 ЖЕЛТОҚСАН 2018 Ж. 37,051 21 789,563 4,420 831,055 131,955 963,010

Осы шоғырландырылған қаржылық есептілікті басшылық 2019 жылғы 5 наурызда бекітті.